ປິດຫນ້າຕານີ້
ອີເມລນີ້ໄດ້ລິ້ງໄປຫາເພືອນ

ອີເມລຮອດ:

ຜູ້ສົ່ງ:

ອີເມລຂອງທ່ານ:

ຫົວຂໍ້:

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.43 MB
Application afterInitialise: 0.044 seconds, 6.19 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 7.16 MB
Application afterDispatch: 0.060 seconds, 7.75 MB
Application afterRender: 0.164 seconds, 7.86 MB

ການໃຊ້ງານຫນ່ວຍຄວາມຈຳ

8312368

6 queries logged

 1. SELECT MAX(TIME)  
    FROM jos_vvcounter_logs
 2. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM jos_session  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1553156719
 3. INSERT INTO jos_vvcounter_logs (TIME, visits, guests, members, bots)  
    VALUES ( 1553157760, 12, 12, 0, 0 )
 4. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(20,90,28,51,52,24,29,102,30,1,71,72,81,83,84,85,86,87,89,88,73,74,91,92,93,94,95,96,97,98,99)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1

0 legacy queries logged

  ໄຟລພາສາທີ່ໂຫລດ

  Untranslated Strings Diagnostic

  ບໍ່ເລືອກ

  Untranslated Strings Designer

  ບໍ່ເລືອກ